Spring naar inhoud
Persoon met papieren in zijn hand

Beleid en planvorming

Op deze pagina vind je onze vastgestelde meerjaren beleidsplannen.

Beleidsplan

“Samen maken we de regio veiliger” is onze missie. In het Beleidsplan 2023 – 2027 presenteren we voor 4 jaar onze voornemens om invulling te geven aan deze missie. Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en met wie doen we dat? We leggen onze focus voor de langere termijn vast.

We zijn een parate veiligheidsregio, klaar voor actuele uitdagingen. We richten ons op fysieke veiligheid en maatschappelijke vraagstukken met (fysieke) veiligheidseffecten. We bestendigen en versterken hiermee de weg die we afgelopen jaren zijn ingeslagen.

Regionaal Risicoprofiel

Het Regionaal Risicoprofiel 2023-2027 is een inventarisatie en analyse van de in de regio aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende regio's. Wat bedreigt de vitale belangen van de samenleving en hoe erg is dat? Het regionaal risicoprofiel vormt de basis voor ons beleidsplan. De prioritaire risico’s in onze regio zijn: infectieziekten mens, (digitale) verstoring vitale infrastructuur, extreem weer, effecten van maatschappelijke onrust en natuurbranden.

Regionaal Crisisplan

Het Regionaal Crisisplan 2023-2027 geeft een antwoord op de vraag ‘wie doet wat’ en ‘wie informeert wie’ bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het beschrijft de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en de bevoegdheden met betrekking tot de maatregelen en voorzieningen inzake de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Daarnaast omvat het de afspraken die zijn gemaakt met andere bij mogelijke rampen en crises betrokken partijen.

We willen een stevige en flexibele crisisbeheersingsorganisatie neerzetten. Dit regionaal crisisplan vormt daarvoor een belangrijke basis. Het regionaal crisisplan vervangt de gemeentelijke rampenplannen.

Oefenbeleidsplan Moto

Het multi opleiden trainen oefenen (MOTO) Oefenbeleidsplan 2023 – 2027 beschrijft hoe de hulpdiensten zich gezamenlijk voorbereiden op een ramp of crisis. Het is een plan van aanpak voor het opleiden, trainen en oefenen van de crisisorganisatie en alle daarbij betrokken sleutelfunctionarissen. Belangrijk is dat deze sleutelfunctionarissen bij incidenten en crises weten wat zij moeten doen, maar vooral ook met wie zij moeten samenwerken.

Dekkings- en spreidingsplan

Ook het Dekkings- en Spreidingsplan 2023 – 2027 maakt deel uit van het beleidsplan. Het wettelijk kader voor de taken van de brandweer en het dekkingsplan ligt vast in de Wet veiligheidsregio’s. Het dekkings- en spreidingsplan (DSP) beschrijft de organisatie, opkomsttijden en materieel van Brandweer Midden- en West-Brabant.

Door middel van het DSP wordt bepaald waar in onze regio de brandweerkazernes zijn gevestigd, maar ook hoe ons materiaal is verdeeld en wat de opkomsttijden van de brandweer zijn.

Rampbestrijdingsplannen

Binnen onze regio bevinden zich een groot aantal Brzo-inrichtingen (Brzo = Besluit risico's zware ongevallen), waarvoor op grond van de wet- en regelgeving een rampbestrijdingsplan vereist is. Er is één generiek rampbestrijdingsplan geldend voor alle Brzo-inrichtingen vastgesteld. Dit plan bestaat uit een algemeen deel dat op alle Brzo-inrichtingen van toepassing is, een beschrijving van generieke scenario’s die in de Brzo-inrichtingen kunnen voorkomen, een overzicht van de Brzo-inrichtingen waarbij de scenario’s per inrichting worden aangegeven en specifieke bedrijfskaarten per Brzo-inrichting.

Er is ook een rampbestrijdingsplan voor de vliegbases Gilze en Rijen en Woensdrecht. Beide plannen kun je hiernaast downloaden.