Spring naar inhoud
Voertuig van brandweer, ambulance en politie

Privacy

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Deze worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring beschrijven we hoe wij persoonsgegevens verzamelen en verder verwerken

Verzamelen en verder verwerken persoonsgegevens

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant verzamelt en verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de (wettelijke) taken. Wij ontvangen deze doordat u betrokken bent bij incidenten, anderszins gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Voor het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens vragen wij u indien nodig om uw toestemming.

Categorieën van persoonsgegevens

Er zijn verschillende categorieën van persoonsgegevens die door Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant kunnen worden verwerkt:

 • NAW-gegevens en overige contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer;
 • Personeelsgegevens, zoals functies, opleidingen, diploma’s, keuringsuitslagen, salaris en BSN-nummer;
 • Operationele gegevens, zoals aanwezigheid, reactietijd en in bijzondere gevallen ook bijzondere persoonsgegevens over slachtoffers en betrokkenen bij incidenten;
 • Beelden (foto’s en video’s) afkomstig van verschillende bronnen zoals dronecamera’s, helmcamera’s, dashcams, mobiele devices en beelden doorgestuurd door onze ketenpartners;
 • Cookie en gebruikersstatistieken van onze website zoals IP-adres en browsergedrag.

Doelen verwerking persoonsgegevens

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant verwerkt persoonsgegevens om haar (wettelijke) taken uit te kunnen voeren. De belangrijkste doelen van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant voor het verwerken van persoonsgegevens zijn:

 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen en de uitvoering van wettelijke taken:
  Bijvoorbeeld bij het opstellen van plannen (o.a. het regionaal risicoprofiel en rampbestrijdingsplannen), het adviseren van gemeenten over brandveiligheid en brandweerzorg en het optreden bij en afhandelen van incidenten en calamiteiten;
 • Afleggen verantwoording, sturen van de organisatie en verbeteren van de dienstverlening:
  Bijvoorbeeld bij het opstellen van de jaarrekening en de registratie tijdschrijven;
 • Uitvoeren van toezicht en handhaving;
  Bijvoorbeeld ten behoeve van het uitvoeren van toezicht op de Brzo-bedrijven en het adviseren van het bevoegd gezag inzake handhaving brandveiligheid;
 • Voorbereiding operationeel optreden
  Bijvoorbeeld bij de registratie vakbekwaamheid, de administratie rond opleiden en oefenen, het slim kunnen alarmeren, het aankopen en aanbesteden van materiaal en materieel en het onderhouden daarvan;
 • Incidentregistratie
  Bijvoorbeeld ten behoeve van het verlenen van nazorg, het afhandelen van klachten en het analyseren van incidentgegevens om daarvan te leren;
 • Personeelsadministratie
  Ten behoeve van het personeelsmanagement alsmede het werven en selecteren van (nieuwe) medewerkers;
 • Financiële administratie
  Ten behoeve van de financiële administratie zoals de persoonsgegevens bij offertes, facturen, verplichtingen en financiële transacties;
 • Communicatie
  Ten behoeve van het geven van voorlichting, verstrekken van informatie en het beantwoorden van vragen van burgers, medewerkers en externe partners;
 • Bezoekersregistratie
  Registratie van bezoekers op locatie en bezoekersstatistieken op website ter bescherming van de veiligheid respectievelijk ter verbetering van onze dienstverlening.

Rechtsgronden verwerking persoonsgegevens

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk en verwerkt de persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Uitvoering van een overeenkomst:
  Persoonsgegevens mogen worden verwerkt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst; Daarbij kan met name gedacht worden aan overeenkomsten met leveranciers, maar ook de persoonsgegevens in de personeelsadministratie van de veiligheidsregio worden op deze rechtsgrond verwerkt.
 • Wettelijke verplichting:
  Persoonsgegevens mogen worden verwerkt indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; Het betreft met name de uitvoering van taken in de Wet veiligheidsregio’s met betrekking tot inventariseren van risico’s, advisering over risico’s van branden, rampen en crisis en de brandweerzorg, de brand- en ongevalsbestrijding en het organiseren van rampenbestrijding en crisisbeheersing.
 • Bescherming van vitale belangen:
  Persoonsgegevens mogen worden verwerkt om vitale belangen van u of een ander te beschermen. Met name in verband met de incidentbestrijding kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens te verwerken om vitale belangen waaronder veiligheid en gezondheid te beschermen.
 • Algemeen belang en uitoefening openbaar gezag:
  Persoonsgegevens mogen worden verwerkt indien dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag. Het gaat hier om de goede uitvoering van een overheidstaak.
 • Toestemming:
  Indien persoonsgegevens niet op grond van de hiervoor genoemde rechtsgronden kunnen worden verwerkt bestaat de mogelijkheid deze te verwerken indien u hiervoor uw toestemming heeft gegeven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Bewaren

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om te voldoen aan de doelen waarvoor deze verzameld zijn, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze langer te bewaren, bijvoorbeeld de verplichtingen in de archiefwetgeving. De bewaartermijn verschilt per categorie van gegevens.

Uitwisseling

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant hecht veel waarde aan het beschermen van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden als en voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze (wettelijke) taken en het leveren van diensten. Uitwisseling van persoonsgegevens vindt onder andere plaats aan:

 • Werknemers
  Het aantal medewerkers van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant dat toegang heeft tot persoonsgegevens binnen een bepaalde registratie is steeds beperkt tot een selecte groep van werknemers die hiervoor speciaal zijn gemachtigd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonsgegevens verleend voor zover zij die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren
 • Hulpverlenings- en ander ketenpartners
  Indien het voor het uitvoeren van de hulpverleningstaken (branden, ongevallen en andere incidenten) noodzakelijk is zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met andere hulpverleningspartners en organisaties (zoals, politie, ambulancediensten, gemeenten, omgevingsdienst, waterschappen en het Openbaar Ministerie).
 • Andere derden
  We kunnen ook persoonsgegevens delen met andere zorgvuldig gekozen derden. We doen dit alleen indien dit noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en het uitvoeren van onze taken. Voor zover verplicht zullen we daar eerst uw toestemming voor vragen. We eisen van deze derden dat zij de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en beschermen en deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor wij deze gegevens hebben verstrekt. Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden buiten de EU indien er een overeenkomst geldt waarin passende waarborgen voor betrokken zijn opgenomen.

Het is ook mogelijk dat wij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens bekend te maken aan andere autoriteiten of andere derden.

Privacy & Cookies

Om de werking van onze website te verbeteren en deze beter op gebruikerswensen aan te passen, maakt onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op de harde schijf van uw computer plaatst voor registratiedoeleinden. Onze website plaatst functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken (zogenaamde analyse-cookies) en social media.

 • Functionele cookies
  Functionele cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld. Hiervoor is geen toestemming vereist;
 • Cookies voor het beheer van webstatistieken
  Cookies voor het beheer van webstatistieken analyseren bijvoorbeeld welke pagina’s het best worden bezocht. Op basis daarvan kunnen we onze website verbeteren.
 • Social media cookies
  Social media als Facebook en Twitter zijn te bereiken via onze website. Deze toepassingen kunnen ook cookies plaatsen op uw computer. Hier hebben wij echter geen invloed op.

Lees onze cookieverklaring

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, die je doorsturen naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook kun je advertenties tegenkomen op je social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code die afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:  

Verwerkingsregister

Welke persoonsgegevens we precies verwerken, de doeleinden, de grondslagen en welke bewaartermijnen gelden voor de verschillende registraties van persoonsgegevens hebben we vastgelegd in het verwerkingsregister.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te beperken. U heeft ook het recht op verstrekking van de persoonsgegevens in een digitaal toegankelijke vorm, die u kunt en mag overdragen aan een andere organisatie. Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming heeft u het recht om uw toestemming in te trekken.

Beveiligingsbeleid

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. De maatregelen zijn overeenkomstig de geldende beveiligingsnormen opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid. U kunt dan onder andere denken aan technische maatregelen zoals beperking van het aantal gebruikers, systeembescherming door middel van account, gebruikersnamen en wachtwoorden (identity- en accesmanagement), beveiligde serververbindingen, contractuele afspraken met leveranciers. Naast technische maatregelen zijn er ook organisatorische maatregelen getroffen zoals het fysieke toegangsbeleid, het afsluiten van bepaalde ruimten, laden en kasten en het bevorderen van bewustwording inzake informatieveiligheid door middel van bewustwordingscampagnes en acties. Wij kunnen echter niet voor 100% garanderen dat onbevoegden er nooit in zullen slagen om deze maatregelen te omzeilen waardoor uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doelen gebruikt kunnen worden. Indien dit zich ondanks onze maatregelen toch voor mocht doen dan zullen wij ons maximaal inspannen om de schade die het gevolg hiervan kan zijn te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Bezwaar maken en klacht indienen

U kunt te allen tijde vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contact

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, een verzoek om inzage, het maken van bezwaar of anderszins kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant:

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 3208
5003 DE Tilburg

Aanpassing van de privacyverklaring

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant kan deze privacyverklaring te allen tijde aanpassen indien daar een aanleiding voor bestaat. De meeste actuele versie wordt steeds op de website www.vrmwb.nl op de pagina ‘Privacy’ geplaatst.