Spring naar inhoud
Voertuig van brandweer, ambulance en politie

Besluiten Algemeen Bestuur

Op deze pagina vind je de agenda, voorstellen en besluiten van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur vergadert 5 keer per jaar. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. De agenda en de voorstellen zijn ongeveer twee weken voor de vergadering beschikbaar.

Vergaderdata Algemeen Bestuur:

 • 1 februari 2024
 • 3-4 april 2024 (retraite)
 • 4 juli 2024       
 • 26 september 2024
 • 12 december 2024      

Bijlagen bij de vergaderstukken voor de vergaderingen van het algemeen bestuur zijn opvraagbaar via het contactformulier.

Conceptagenda 4 april 2024

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vergadert op 4 april 2024 om 15.00 uur op de locatie van de retraite te Woensdrecht.

1. Opening en vaststellen agenda   

2. Vaststellen verslag Algemeen Bestuur d.d. 1 februari 2024 

3. Mededelingen 

3.1 Terugkoppelingen regionaal (schriftelijk) 

 • Cijfers OEK 

 • Terugkoppeling gesprek voorzitter VRMWB met vertegenwoordiger minister J&V 

 • Statusinformatie nota verbonden partijen 

 • Dossier PTSS bij de brandweer 

 • Pensionering districtsmanager Markiezaten 

 • Uitvraag locaties inzet PFAS houdend blusschuim Noord-Brabant 

 • Regionale en landelijke voorbereiding actuele crises 

3.2 Terugkoppelingen uit het land (schriftelijk) 

 • Veiligheidsberaad d.d.18 maart '24 
 • BAC Brandweer 16 februari '24 
 • BAC Informatievoorziening 16 februari '24 
 • BAC GHOR 25 januari '24 
 • BO Bevolkingszorg 26 februari '24 
 • BO Crisisbeheersing 19 februari '24 
 • WVSV 

3.3 Gezamenlijk Brabants platform voor risico- en crisiscommunicatie 

4. Strategie en Beleid 

4.1 Jaarrekening 2023 

4.2 Rechtmatigheidsverklaring 

4.3 Concept accountantsverslag 2023 

4.4 Begrotingswijziging (BGW) 2024-1 

4.5 Beleidsbegroting 2025 

5. Organisatie  

5.1 Benoeming Functionaris Gegevensbescherming  

5.2 Onderzoek heroriëntatie takenpakket Risicobeheersing 

6. Rondvraag   

De volgende ingekomen stukken worden ter kennisgeving aangeboden: 

A. Kamerbrief - Naar een nieuwe toekomst voor waarschuwing en alarmering

B. Reactie brief Veiligheidsberaad n.a.v. VB 15 dec 2023 inzake WAS

C. Brief Depla aan alle gemeenten + VP's over Nota Verbonden Partijen statusinfo 2024_20240126

D. Email en achtergrondinformatie m.b.t. PTSS bij de brandweer

E. Brief RCDV PTSS en psychosociale ondersteuning tbv VB 18 maart 2024_V010-2024

F. Email uitvraag locaties inzet PFAS houdend blusschuim Noord Brabant_202031207

G. Brief ministerie I&W inz. reactie op brief 'Invoeren nationaal verbod varend ontgassen_19022924

H. Artikel VNG: https://vng.nl/artikelen/drie-vragen-aan-egbert-lichtenberg-burgemeester-van-altena

I. Verslagen IBO 1 & 2 boerenprotesten d. 2 februari ‘24